Privacyverklaring

De Aalsterse Gilles, gevestigd te Moorselbaan 270 te 9300 Aalst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marieke Leyssens is de Functionaris Gegevensbescherming van De Aalsterse Gilles, zij is te bereiken via GDPR@aalstersegilles.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Aalsterse Gilles verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van ons contactformulier en u deze op die manier zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via GDPR@aalstersegilles.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Aalsterse Gilles verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vragen te kunnen beantwoorden of dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Aalsterse Gilles neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Aalsterse Gilles) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Aalsterse Gilles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Aalsterse Gilles verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Aalsterse Gilles gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op hun website.

Sociale media kanalen

Wij maken gebruik van diverse social media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor contact en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal social media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. De volgende social media kanalen zijn bij ons in gebruik:

  • Facebook;
  • Twitter;
  • Instagram;
  • Youtube.
Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Aalsterse Gilles en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar GDPR@aalstersegilles.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Aalsterse Gilles wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Aalsterse Gilles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via GDPR@aalstersegilles.be